Δικαιολογητικά Εγγραφής

ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

 ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ εδώ

1.      Συμπληρωμένη αίτηση εγγραφής

2.      Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου τριμήνου. Σε περίπτωση Συμφώνου Συμβίωσης, να προσκομισθεί η ληξιαρχική πράξη.

3.      Πρόσφατη βεβαίωση εργοδότη ότι ο γονέας είναι εργαζόμενος, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών του και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού). Για ελεύθερους επαγγελματίες χρειάζεται αντίγραφο Βεβαίωσης Έναρξης Επιτηδεύματος από την εφορία.

4.      Για τους άνεργους γονείς, Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ σε ισχύ.

5.      Φωτοτυπία ταυτότητας των γονέων.

6.      Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο. (το έντυπο της βεβαίωσης δίνεται από τον Παιδικό)

7.      Φωτοτυπία της σελίδας του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού, με το ονοματεπώνυμό του καθώς και με τα εμβόλια που προβλέπονται αναλόγως της ηλικίας του παιδιού. (να έχετε μαζί σας και το βιβλιάριο υγείας του παιδιού).

8.      Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2019

9.      Φωτοτυπία παραστατικού Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε. τελευταίου τριμήνου ή άλλο έγγραφο υποχρεωτικά στο όνομα ενός εκ των δύο γονέων.

10.  Για την εγγραφή στον Σταθμό παιδιών αλλοδαπών γονέων, εκτός των προηγούμενων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στην χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις ή φωτοτυπία διαβατηρίου.

11.  Για τις αιτήσεις επανεγγραφών βρεφών – νηπίων, προσκόμιση της απόδειξης καταβολής τροφείων μηνός Απριλίου 2019, εφόσον υποχρεούνται οικονομικής συμμετοχής.

Οποιαδήποτε δήλωση που αφορά στην οικογενειακή, κοινωνική, ιατρική και οικονομική κατάσταση θα πρέπει να αποδεικνύεται από αντίστοιχο έγγραφο.